0886920886

Một Số Quy Định Xây Nhà ở Cần Lưu Ý

Nhà ở là loại hình đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Dù ở nông thôn, hay thành thị, việc xây dựng nhà ở đều phải đáp ứng đủ yêu cầu của hồ sơ pháp lý. Và sau đây là một số quy định xây  nhà ở cần lưu ý.

1. Cơ sở dữ liệu quy định xây nhà ở

 • Luật Xây dựng năm 2014 số 50/2014/QH13, sửa đổi bổ sung năm 2020.

 • Luật Nhà ở 2014.

 • Nghị định 139/2017/ND-CP quy định xử phạt các vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế độ biến đổi, kinh doanh khoáng sản xây dựng vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công ty.

 • Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt các vi phạm hành chính xây dựng.

 • Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về mức tối thiểu cho phép xây dựng giao diện

Quy định xây dựng nhà ở
Quy định xây dựng nhà ở

2. Quy định xây nhà ở được phép miễn phí

Điều 30 Luật xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 quy định những trường hợp pháp được phép xây dựng như sau:

 •  Công cụ bí mật nhà nước; công cụ xây dựng khẩn cấp
 • Dự án thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu quân trung quốc của tổ chức chính trị, Viện kiểm tra nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm tra nhà nước nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Phủ ban nhân dân các cấp độ quyết định xây dựng
 • Công cụ xây dựng tạm thời theo quy định tại Điều 131 của Luật này
 • Công cụ sửa chữa, cải tiến trong công trình hoặc công cụ sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến ​​trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tiến không thay đổi công cụ sử dụng, không ảnh hưởng đến khả năng cấu hình an toàn của quy trình, phù hợp với quy trình xây dựng cơ sở đã được phê duyệt quyền của nhà nước, yêu cầu an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường
 •  Công cụ quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thu động theo quy định của phủ Chính
 • Công cụ xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng ngoài đô thị phù hợp với xây dựng kế hoạch hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã có cơ sở nhà nước có trình duyệt được phê duyệt
 • Công cụ xây dựng đã được cơ sở chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả đã được xác minh thiết kế xây dựng phát triển sau khi thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cung cấp giấy phép xây dựng xây dựng quy định của Luật này Nhà ở riêng lẻ có quy định dưới 07 tầng phụ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy mô chi tiết 1/500 đã được cơ sở nhà nước có trình duyệt được cấp quyền xác thực
 • Xây dựng cấp IV, nhà ở mô hình riêng biệt ở nông thôn có quy định dưới 07 tầng và khu vực phụ thuộc không có quy hoạch đô thị, quy trình xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng cấp IV, nhà riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có chiến lược, xây dựng chức năng kế hoạch; Trừ khi trình duyệt, nhà riêng được xây dựng trong khu bảo tồn tồn tại, khu di tích lịch sử – văn hóa
 • Chủ nhà xây dựng quy trình xây dựng định nghĩa tại các điểm b, e, g, h và i tài khoản này, ngoại trừ nhà ở quy định riêng lẻ tại điểm i tài khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi động xây dựng cấu hình, hồ sơ sơ đồ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ sở quản lý nhà nước xây dựng tại địa phương để quản lý

3. Quy định cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Giấy phép xây dựng là bản văn được cung cấp để xây dựng mới, sửa lỗi, cải tiến, di chuyển trình duyệt. Theo đó, người dân muốn xây nhà, sửa nhà… thì phải xin giấy phép xây dựng.

Điều 33 Luật xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng như sau

 • Thuộc tính có quy trình xây dựng phân tích khu vực, xây dựng chức năng phân tích hoặc kế hoạch chi tiết, quy trình xây dựng chi tiết khu vực đã được trình duyệt có quyền phê duyệt, nhưng đã được xác minh chưa thực hiện và chưa quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Phù hợp với quy trình quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của kế hoạch thực hiện phân tích kế hoạch xây dựng, phân tích chiến lược xây dựng khu chức năng hoặc quy mô chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ sở nhà nước cấp phép phê duyệt;
 • Phù hợp với mục tiêu sử dụng đất được xác định tại tờ báo hợp pháp về đất đai của người đề nghị giấy phép xây dựng có thời hạn
 • Khi hết thời gian tồn tại của trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã quyết định thu hồi đất, cam kết đầu tư chủ yếu Vượt qua quá trình, nếu không tự khám phá thì phải chịu đựng mọi chi phí cho việc giải quyết. Trường hợp này đã hết thời hạn mà quy trình xây dựng chưa được thực thi, đầu tư sẽ tiếp tục sử dụng trình duyệt khi cơ sở nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Hỗ trợ khi thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai
 • Công cụ xây dựng giấy phép xây dựng thời hạn phải đáp ứng quy định điều kiện tại tài khoản 1 Điều này và các tài khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này Nhà ở riêng được cấp giấy phép xây dựng thời gian phải đáp ứng quy định điều kiện tại khoản 1 Điều này và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.
Quy định xin giấy phép xây dựng khi xây dựng nhà ở
Quy định xin giấy phép xây dựng khi xây dựng nhà ở

4. Lưu ý về quy định xây nhà ở

 • Quy định xây  nhà ở phải có giấy phép xây dựng:   Giấy phép xây dựng là bản văn được cung cấp để xây dựng mới, sửa lỗi, cải tiến, chuyển đổi trình duyệt. Theo đó, người dân muốn xây dựng, sửa nhà… thì phải xin giấy phép xây dựng trừ các trường hợp nêu tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Ià vi phạm, căn cứ 7 Điều 16 Nghị định 16/2022/ND-CP, người có hành vi xây dựng nhà không được phép sẽ bị phạt như sau:

– Phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng : Xây dựng nhà ở riêng lẻ

– Phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng:  Xây dựng nhà riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử, văn hoá hoặc xây dựng công trình khác

 • Quy định xây nhà ở Không được phép quá nhiều tầng

Mục 4 Điều 12 Luật Xây dựng 2014 khẳng định việc xây dựng nhà có quá nhiều tầng được phép, thiết kế xây dựng không đúng, không đáp ứng điều kiện về số tầng được phép xây dựng trong giấy phép xây dựng là một trong các hoạt động vi bị cấm nghiêm trọng.

Theo đó, căn cứ Điều 16 Nghị định 16/2022/ND-CP, hành vi xây dựng nhà, sửa nhà sai nội dung giấy phép được cấp sẽ bị phạt như sau:

hành vi

Nhà riêng lẻ

Nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác

Sửa chữa, cải tạo, di dời công trình (khoản 4) 15 – 20 triệu đồng 25 – 30 triệu đồng
xây nhà mới (khoản 6) 30 – 40 triệu đồng 50 – 70 triệu đồng
Đã bị lập biên bản vi phạm hành chính trước khi ban hành quyết định xử phạt dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm (khoản 12) 100 – 120 triệu đồng 120 – 140 triệu đồng
Tái phạm nhưng không đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự (khoản 13) 120 – 140 triệu đồng 140 – 160 triệu đồ
Lưu ý các quy định khi xây dựng nhà ở gói hoàn chỉnh
Lưu ý các quy định khi xây dựng nhà ở gói hoàn chỉnh
 • Quy định xây nhà ở trước và xin giấy phép sau

Theo tài khoản 39 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi 2020, chỉ được khởi động xây dựng nhà ở khi có giấy phép xây dựng

Do đó, nếu xây dựng nhà khi chưa có giấy phép (tất cả các trường hợp hợp đang xin cấp giấy phép nhưng chưa có) thì vẫn thuộc vào trường hợp lệ bị cấm và được xem là xây dựng không có giấy phép.

Theo đó, căn cứ 7 Điều 16 Nghị định 16/2022/ND-CP, kẻ vi phạm sẽ bị  phạt từ 60 – 80 triệu đồng  nếu xây dựng nhà riêng; bị phạt từ 80 -100 triệu đồng  nếu nhà ở này được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử, văn hóa hoặc công trình khác.

 • Không thể xây dựng vật liệu rơi xuống khu vực xung quanh

Đây là một trong những hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 16/2022/ND-CP. Cụ thể, nếu xây dựng nhà không có chắn hoặc có che chắn nhưng để vứt rác thải xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để xây dựng vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định thì sẽ bị phạt như sau:

– Khi xây dựng nhà riêng hoặc công trình xây dựng khác:  Phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng .

– Khi xây dựng công trình yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả năng xây dựng đầu tư hoặc báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư xây dựng: Phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng.

 • Quy định xây nhà ở để lấn đất sang hàng xóm

Khi xây nhà nhưng cơ sở, chiếm diện tích, không gian được quản lý, sử dụng hợp pháp của nhà hàng xóm hoặc khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung thì sẽ bị phạt tiền theo quy định tại tài khoản 10 Điều 16 Nghị định 16/2022/ND-CP như sau:

– Từ 80 – 100 triệu đồng:  Xây dựng nhà ở riêng lẻ.

– Từ 100 – 120 triệu đồng:  Xây dựng nhà trong khu bảo tồn, di tích lịch sử, văn hóa hoặc xây dựng công trình khác.

 

 

 

 

5/5 (1 Review)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status